1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Witsand Uitgevers bvba en haar kopers en verkopers voor alle producten die gerealiseerd worden binnen haar imprint Witsand Uitgevers. Ze vormen samen met de eventuele bestelbon, de facturen en eventuele specifieke afspraken per koper de Overeenkomst met de koper. Voor de digitale producten van Witsand Uitgevers bvba gelden bovendien de voorwaarden van de eventuele partijen die deze digitaal ter beschikking stellen aan de koper, voor zover deze niet strijdig zijn met de huidige Algemene Voorwaarden die voorrang hebben op alle andere voorwaarden. 1.2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk als beide partijen dit schriftelijk overeenkomen. 1.3. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de koper, zelfs als deze laatste zouden stipuleren dat ze als enige gelden. 1.4. Deze Algemene Voorwaarden gaan in en worden aldus beschouwd als zijnde aanvaard vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt, hetzij zodra de bestelling van de koper, op papier of elektronisch, Witsand Uitgevers bvba bereikt heeft, of zodra en zolang de koper toegang heeft tot het product of het gebruikt of het downloadt of installeert, of bij het begin van de realisatie door Witsand Uitgevers bvba. 1.5. De koper mag de Overeenkomst waaraan deze Algemene Voorwaarden verbonden zijn op geen enkel moment overdragen aan derden zonder hiervoor van Witsand Uitgevers bvba de schriftelijke toestemming te hebben gekregen. 1.6. Aankopen van producten via een centrale inkooporganisatie en/of -procedure doen geen afbreuk aan de integrale geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. 1.7. Deze Algemene Voorwaarden gelden steeds zowel voor de in eigendom als voor de in licentie gegeven producten, behalve indien anders aangegeven. 1.8. Witsand Uitgevers bvba is uitsluitend gebonden door overeenkomsten die door haar directie bevestigd worden. Er wordt geen rekening gehouden met mondelinge afspraken.

2. Aard van de producten

2.1. Witsand Uitgevers bvba levert producten, waaronder boeken, tijdschriften, nieuwsbrieven en cd-roms of software, alsmede diensten, zoals onlinetoepassingen, kennisdatabanken, apps, seminaries, opleidingen, communicatie- en strategieondersteuning, studiedagen en advertentieruimte. Sommige producten zijn standaardproducten, andere zijn op maat van de koper ontwikkeld.

3. Aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden

3.1. Witsand Uitgevers bvba heeft het recht om op elk tijdstip deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De koper wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt geacht de wijzigingen te aanvaarden voor elk verder gebruik van de producten van Witsand Uitgevers bvba.

4. Niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden

4.1. Indien de koper betreffende deze of enige andere Overeenkomst zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of niet zal kunnen uitvoeren, heeft Witsand Uitgevers bvba van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de uitvoering van al haar eigen verbintenissen op te schorten. 4.2. Witsand Uitgevers bvba behoudt zich dan ook uitdrukkelijk het recht voor om van rechtswege alle andere overeenkomsten met de koper als zijnde definitief en onherroepelijk als ontbonden te beschouwen, mits zij de koper hiervan voorafgaandelijk per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot verwittigd heeft, waarna zij tevens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling alle op dat ogenblik reeds 2

verkochte, geleverde of nog aanwezige producten van huidige of enige andere verkoop, zal kunnen terugeisen. Alle lopende contracten waarin nog geen of slechts een gedeeltelijke levering plaatsvond, zullen eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling definitief en onherroepelijk ontbonden worden. 4.3. Indien geen teruggave in natura mogelijk is van een deel of het geheel van de geleverde producten, zal de gefactureerde prijs ervan verschuldigd zijn, van rechtswege te verhogen met een rente gelijk aan de wettelijke intrestvoet.

5. Intellectuele en commerciële rechten en copyright

5.1. Witsand Uitgevers bvba behoudt te allen tijde de volledige intellectuele en commerciële rechten op al haar producten. De Overeenkomst houdt geen overdracht in van octrooirecht, auteursrecht of merkenrecht. 5.2. Niets uit de producten mag worden verveelvoudigd, geproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in enige vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Witsand Uitgevers bvba. 5.3. De producten van Witsand Uitgevers bvba dragen in principe gedeponeerde handelsmerken of logo’s van Witsand Uitgevers bvba. De afwezigheid van een productnaam of logo op het product vormt geen verklaring van afstand van het handelsmerk en/of logo van Witsand Uitgevers bvba, of van andere intellectuele eigendomsrechten betreffende die namen, merken of logo’s.

6. Eigendom

6.1. Algemeen

6.1.1. Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper, behoudens hetgeen bepaald is in art. 6.2, pas eigenaar wordt van de producten als alle facturen en rekeningen, zowel in hoofdsom, in rente als in kosten betaald zijn. 6.1.2. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud behoudt zijn volle werking bij samenloop van schuldeisers, zo onder meer bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, liquidatie of beslag, indien Witsand Uitgevers bvba er zich op beroept.

6.2. Digitale producten en producten met een digitaal onderdeel

6.2.1. Wanneer een product een (deels) digitaal (samengesteld) product betreft dat al dan niet gebonden is aan een abonnement, geldt dat het (digitale deel van het) product door Witsand Uitgevers bvba aan de koper in licentie wordt gegeven en niet verkocht. Dit is een tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het digitale product. Het product met alle daarin opgenomen gegevensbestanden en alle intellectuele eigendomsrechten blijft eigendom van Witsand Uitgevers bvba, en de koper wordt geacht de hieronder vermelde licentievoorwaarden na te leven. 6.2.2. Bij de beëindiging van de licentie vervalt ook de toegang tot de door de koper of eender welke gebruiker ingebrachte gegevens. 6.2.3. De gegevens die de koper in het geval van een licentie zelf in het product inbrengt, blijven eigendom van de koper, op voorwaarde dat hij de bepalingen inzake duur en beëindiging van de licentie naleeft.

7. Beschikbaarheid

7.1. Witsand Uitgevers bvba kan te allen tijde beslissen een abonnementsgebonden en/of digitaal product niet meer beschikbaar te stellen voor de koper. 3

7.2. Beslist Witsand Uitgevers bvba een al dan niet digitaal abonnementsgebonden product of een niet-abonnementsgebonden digitaal product niet meer ter beschikking te stellen, dan zullen de reeds verstuurde facturen slechts pro rata de nog lopende termijn van het abonnement door de koper verschuldigd blijven.

8. Technische ondersteuning Is technische ondersteuning door Witsand Uitgevers bvba voorzien binnen het product, dan is zij bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur en zal de koper geholpen worden in een van de talen waarin het product ter beschikking is. Witsand Uitgevers bvba zal er alles aan doen om binnen de kortst mogelijke tijd de vragen van de koper binnen haar mogelijkheden te beantwoorden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Witsand Uitgevers bvba is beperkt tot de aansprakelijkheid die door de wet vastgelegd is. 9.2. In geval van aansprakelijkheid van Witsand Uitgevers bvba zal zij ervoor kiezen om het product te vervangen of de prijs terug te betalen. Als het gaat om een abonnement, dan wordt in desbetreffend geval de prijs pro rata de nog lopende termijn van het abonnement aan de koper terugbetaald. 9.3. De schadevergoeding die ingevolge een gebeurlijke aansprakelijkheid van Witsand Uitgevers bvba opgeëist zou kunnen worden, kan het bedrag dat betaald werd voor het product waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien nooit overschrijden. 9.4. Elke aansprakelijkheid van Witsand Uitgevers bvba vervalt als de koper de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd heeft, als het digitale product onoordeelkundig behandeld werd of als het product door de koper of een derde gewijzigd werd. 9.5. Meer in het bijzonder kan Witsand Uitgevers bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit 9.5.1. het niet-naleven van de Overeenkomst door de koper; 9.5.2. gebreken die veroorzaakt zijn door de koper of een derde; 9.5.3. een zware fout veroorzaakt door een product (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs als Witsand Uitgevers bvba gewaarschuwd werd voor deze schade; 9.5.4. vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden buiten de wil van Witsand Uitgevers bvba (bv. ziekte van de werknemers, computerproblemen, in gebreke blijven van leveranciers). Vertragingen zullen tot een strikt minimum beperkt worden. Duren deze vertragingen meer dan 3 maanden, dan kan zowel Witsand Uitgevers bvba als de koper van rechtswege de Overeenkomst zonder schadeloosstelling per aangetekende brief beëindigen; 9.5.5. een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (bv. stroomuitval of blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (bv. netwerkstoringen); 9.5.6. onrechtmatig gebruik van de aan de koper verleende licentie van onlinetoepassingen (bv. door misbruik van de door de koper gekozen gebruikersnaam en/of het door de koper gekozen paswoord). Ingeval dergelijk misbruik vastgesteld zou worden, zal de koper ogenblikkelijk zijn gebruikersnaam en/of paswoord aanpassen en de nodige medewerking verlenen om het misbruik te beëindigen. 9.6. Witsand Uitgevers bvba is niet aansprakelijk voor de kosten voor vervangingsproducten of -diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens of welke schade ook die voortvloeit uit o.a. het gebruik of het niet-kunnen gebruiken van het geheel of een deel van het product, zelfs als Witsand Uitgevers bvba van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld werd. 4

9.7. De koper is verantwoordelijk voor 9.7.1. de aanvaarding en de naleving van de Algemene Voorwaarden van Witsand Uitgevers bvba door alle gebruikers van de door haar aangekochte producten; 9.7.2. het installeren van de nodige antivirusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan; 9.7.3. het gebruik van de in het product besloten gegevens. Hij verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën van zijn bestanden te nemen. 9.8. Witsand Uitgevers bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-verlening of de niet-tijdige verlening van de licentie op het product, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. 9.9. Een product kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Witsand Uitgevers bvba oefent geen controle uit op die websites. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks in een product houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Witsand Uitgevers bvba in. Witsand Uitgevers bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor mogelijke schade die de koper lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites. 9.10. Witsand Uitgevers bvba besteedt de grootste zorg aan de inhoud van haar producten en stelt zich derhalve tot doel juiste, actuele en zo volledig mogelijke informatie te verstrekken. Hoewel zij dit tot een absoluut minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. Witsand Uitgevers bvba kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden wanneer zou blijken dat de informatie misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn, of wanneer gebruik ervan door de koper tot enige schade geleid heeft. 9.11. De inhoud van producten van Witsand Uitgevers bvba mag nooit begrepen worden als bindend en adviserend. Witsand Uitgevers bvba is een informatieverstrekker, maar is niet verplicht tot advies bij vragen over concrete situaties of dossiers. Wordt de informatie verstrekt na een individuele vraag van een koper, dan nog betreft het antwoord op deze vraag een abstract antwoord op een louter theoretische vraag en geen professioneel advies. Witsand Uitgevers bvba houdt zich het recht voor desgevallend een vraag niet te beantwoorden en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke negatieve gevolgen van de interpretatie en/of het gebruik van de geboden informatie/antwoorden.

10. Aanpassingen van producten

10.1. Witsand Uitgevers bvba heeft het recht om de kenmerken zoals samenstelling, leveringsfrequentie en leveringsdatum van de producten te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst of op de vervaldag van de Overeenkomst. Wijzigingen hoeven niet noodzakelijk te leiden tot prijsaanpassingen. 10.2. Witsand Uitgevers bvba heeft het recht om de prijs van de producten te wijzigen tijdens de Overeenkomst, maar telkens pas vanaf de volgende factuur. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, behalve indien anders vermeld. 10.3. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn administratie- en verzendkosten steeds ten laste van de koper. 10.4. Aanpassingen van de prijs aan de Gezondheidsindex zijn te allen tijde toegestaan. 10.5. Deze wijzigingen kunnen niet door de koper ingeroepen worden als reden voor annulering van een abonnement zonder naleving van de contractuele vooropzeg of van een eenmalige bestelling. 10.6. Witsand Uitgevers bvba verbindt zich ertoe de door haar geleverde informatie in de mate van het mogelijke te updaten. Witsand Uitgevers bvba biedt evenwel geen garantie dat de door haar geleverde informatie vrij is van fouten of dat die informatie volledig is. Het staat Witsand Uitgevers bvba vrij om de snelheid van deze updating te allen tijde zelf te bepalen.

11. Bestelling en levering

11.1. Prijzen van Witsand Uitgevers bvba zijn enkel geldig in België en Nederland. 11.2. Indien bepaalde boeken of boekdelen niet geleverd kunnen worden omdat ze uitverkocht zijn en niet meer herdrukt worden, zullen de overige bestelde boeken en boekdelen in ieder geval door de koper dienen te worden aanvaard. 11.3. Leveringstermijnen zijn voor Witsand Uitgevers bvba niet bindend; ze vormen slechts een indicatie. 5

11.4. Witsand Uitgevers bvba heeft het recht om gedeeltelijke bestellingen te leveren. De eventueel door de koper betaalde voorschotten worden terugbetaald bij niet-levering van de rest van de bestelling. 11.5. De producten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper, tenzij anders bepaald. De bewaring van de producten bij derden, zoals transportbedrijven, in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de koper. 11.6. De leveringsplicht geldt zolang de koper Witsand Uitgevers bvba op een eenduidige wijze en voldoende op tijd op de hoogte heeft gebracht van alle wijzigingen van haar contactgegevens noodzakelijk voor levering.

12. Klachten

12.1. Witsand Uitgevers bvba zal op zijn algemene website en productwebsites actuele contactgegevens ter beschikking stellen waarop kopers die klachten hebben steeds terechtkunnen. 12.2. Witsand Uitgevers bvba zal bij klachten naar eer en geweten oordelen over het gegronde karakter ervan. Bij gegronde klachten zal Witsand Uitgevers bvba het product eventueel vervangen. 12.3. Klachten betreffende de levering van de producten worden niet aanvaard indien deze Witsand Uitgevers bvba niet schriftelijk toekomen binnen 5 werkdagen na de gedane levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de producten. 12.4. Het protest tegen een factuur dient eveneens schriftelijk bij Witsand Uitgevers bvba toe te komen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 12.5. Klachten in verband met zichtbare of onzichtbare gebreken maakt de koper per aangetekende brief over aan Witsand Uitgevers bvba. Bij zichtbare gebreken beschikt de koper hiervoor over een termijn van 15 dagen na levering van het product; bij onzichtbare gebreken beschikt hij over een termijn van 15 dagen na ontdekking van het gebrek. 12.6. De aansprakelijkheid van Witsand Uitgevers bvba in verband met het gebrek houdt op als de aangetekende brief niet binnen de bovenvermelde termijnen verzonden werd. 12.7. De betalingsverplichting van de koper blijft bestaan na het indienen van een klacht.

13. Annulering van een bestelling

13.1. De koper kan zijn bestelling annuleren binnen 15 dagen na de datum van de schriftelijke bestelling. De annulering moet door Witsand Uitgevers bvba schriftelijk aanvaard worden. 13.2. Als de annulering aanvaard wordt, dan moet de koper voor o.m. de gedane administratieve kosten een forfaitaire schadevergoeding betalen van 15 % van de waarde van de bestelling, behoudens hetgeen bepaald wordt in art. 13.3. 13.3. Bij annulering van een advertentie is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de waarde van de bestelling.

Witsand Uitgevers bvba kan bovendien aanspraak maken op hogere verbrekingsvergoedingen als de schade hoger blijkt dan de hiervoor vastgestelde forfaitaire vergoeding. Als er door deze verbreking schade-eisen ontstaan bij door Witsand Uitgevers bvba betrokken derden in hoofde van de opdracht van de koper, dan zullen deze kosten onverkort aan de verbrekende opdrachtgever doorgerekend worden. 13.4. De opzegging van een abonnementsgebonden product gebeurt uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een vooropzeg van 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum. Als de koper die vooropzegperiode van 3 maanden niet respecteert, gaat de opzeg pas het volgende abonnementsjaar in en zal hij de factuur m.b.t. het eerstkomende jaar nog verschuldigd zijn. 13.5. De klanten van Witsand Uitgevers bvba die gedefinieerd kunnen worden als consument in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming beschikken in beginsel over geen recht om van hun aankoop af te zien zoals in artikel 47 § 1 van voormelde wet werd voorzien, aangezien de aard van de verkochte producten zich daar niet toe leent overeenkomstig artikel 47 § 4, 2°. Hiervan kan bij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen worden afgeweken. 13.6. In de uitzonderlijke gevallen waarin toch een herroepingsrecht wordt toegestaan door Witsand Uitgevers bvba dient de uitoefening van dit recht op herroeping te gebeuren binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst mits mededeling door de koper dat hij wenst af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De 6

rechtstreekse kosten voor de terugzending kunnen, voor zover dit wettelijk toegelaten is, aan de koper worden aangerekend. Voor de producten verkocht door Witsand Uitgevers bvba die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen begint deze eventuele termijn te lopen de dag na de eerste levering.

14. Betalingen en facturering

14.1. Witsand Uitgevers bvba behoudt zich het recht voor om de bestelde producten slechts te leveren na ontvangst van de betaling ervan. 14.2. Facturen zijn betaalbaar te Tielt, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij het niet-voldoen van een factuur op haar vervaldag worden onmiddellijk al de andere door de koper verschuldigde maar nog niet vervallen facturen, eisbaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke intresten per jaar van het factuurbedrag met een minimum van 8 %. Eveneens is dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 45 euro. Facturen aan Witsand Uitgevers zijn steeds betaalbaar uiterlijk 60 dagen na factuurdatum. 14.3. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

15. Privacy

15.1. De persoonsgegevens die aan Witsand Uitgevers bvba meegedeeld worden, worden opgenomen in het bestand van Witsand Uitgevers bvba. Ze worden uitsluitend gebruikt voor klantenbeheer en voor informatie over producten, diensten en activiteiten van Witsand Uitgevers bvba, tenzij de koper zich hiertegen verzet. 15.2. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 zal Witsand Uitgevers bvba de koper op zijn verzoek inzage in zijn gegevens geven en hem een recht op correctie verlenen.

16. Bepalingen betreffende het gebruik van deze voorwaarden

18.1. De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de Overeenkomst, of van enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Overeenkomst in zijn geheel aan. In voorkomend geval zal Witsand Uitgevers bvba de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo snel mogelijk vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de algemene geest van de Overeenkomst het dichtst benadert. 18.2. Eist Witsand Uitgevers bvba een recht niet op of sanctioneert zij een overtreding niet, dan betekent dit op geen enkel moment een afstand van haar rechten. 18.3. Alle overeenkomsten en betwistingen hieruit, van welke aard ook, worden beheerst door het Belgisch recht.