Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN
Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: WITSAND UITGEVERS, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 50, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0807.278.540 (hierna: “Witsand Uitgevers”).

Door het gebruik van de webpagina’s en online diensten van Witsand Uitgevers aanvaardt u het navolgend privacybeleid dat op deze webpagina’s en online diensten van toepassing is.

Witsand Uitgevers respecteert uw privacy en zet in dit privacybeleid dan ook uiteen hoe het omgaat met de gegevens van zijn websitegebruikers. Hebt u na het lezen van deze voorwaarden toch nog vragen of opmerkingen, wordt u verzocht deze over te maken aan Witsand Uitgevers door deze per mail te zenden naar info@witsand.be of Witsand Uitgevers hieromtrent telefonisch te contacteren op +32 (0)3 434 90 61. Witsand Uitgevers zal u deze vragen of opmerkingen tijdig beantwoorden.


VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Zonder de toestemming van de gebruiker worden geen persoonsgegevens verzameld door Witsand Uitgevers. De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden enkel verzameld wanneer de websitegebruiker deze persoonsgegevens zelf doorgeeft aan Witsand Uitgevers, zoals bijvoorbeeld door bij een online aankoop zijn gegevens door te geven of door zijn persoonsgegevens in een contactformulier in te vullen. Met het uitdrukkelijke doorgeven van de persoonsgegevens, verleent de websitegebruiker de toestemming aan Witsand Uitgevers om deze doorgegeven persoonsgegevens op te slaan en te verwerken binnen de grenzen van dit privacybeleid.


OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De opslag van de gegevens die verzameld worden zoals in voorgaande paragraaf, wordt door Witsand Uitgevers georganiseerd op een wijze die de vertrouwelijkheid ervan garandeert.


VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Witsand Uitgevers kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, zoals de aanbieder van de webshop of leveranciers. Enkel gegevens waarvan de verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is voor de dienst die deze derde levert worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld namen en adressen aan leveranciers.


COMMUNICATIE

De ontvanger van mails vanwege Witsand Uitgevers kan zich afmelden voor deze mails door op één van deze mails te antwoorden met de vermelding dat hij geen verdere mails meer wilt toegestuurd krijgen.


UW RECHTEN


Inzage en correctie

U kan een verzoek formuleren aan Witsand Uitgevers door een mail te zenden naar info@witsand.be om inzage te krijgen in uw gegevens om u zo de mogelijkheid te geven te controleren of uw gegevens kloppen en of Witsand Uitgevers uw gegevens op de juiste manier verwerkt. Witsand uitgevers zal u na dit verzoek een kopie toesturen van uw persoonsgegevens en u informatie geven over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Rectificatie

U kan een verzoek tot rectificatie formuleren aan Witsand Uitgevers door een mail te zenden naar info@witsand.be indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, uw persoonsgegevens niet compleet zijn, uw persoonsgegevens niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of uw persoonsgegevens op een andere manier gebruikt worden die strijdig zijn met de wet.

Gegevenswissing

U kan Witsand Uitgevers te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Witsand Uitgevers. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.

Beperking verwerking

U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens formuleren aan Witsand Uitgevers door een mail te zenden naar info@witsand.be, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Witsand Uitgevers verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Witsand Uitgevers.

Gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een verzoek tot het overdragen van uw gegevens formuleren aan Witsand Uitgevers door een mail te zenden naar info@witsand.be indien de verwerking van persoonsgegevens door Witsand Uitgevers berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedures wordt verricht. U hebt het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Witsand Uitgevers hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


Klacht

Je beschikt, naast het recht om een vordering in te stellen voor de burgerlijke rechtbank, over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

VRAGEN / OPMERKINGEN / KLACHTEN

Uw privacy is belangrijk voor Witsand uitgevers. Bij vragen, opmerkingen of klachten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door Witsand uitgevers, kan u ons contacteren. Wij zullen u spoedig te woord staan en eventuele klachten proberen te verhelpen. U kan ons contacteren via de volgende gegevens:

Witsand Uitgevers

Dolfijnstraat 50

2018 Antwerpen

Tel, ma-vrij 09u-13u: +32 (0)3 434 90 61

info@witsand.be